ImproNotion || understand the enterprise

Information Modeling and Relational Databases

Volledige titel: Information Modeling and Relational Databases, Second Edition

Auteur(s): Terry Halpin, Tony Morgan

Jaar: 2008

Trefwoorden: Informatiemodel, semantiek, natuurlijke taal, feitgebaseerd modelleren

Het lezen van dit boek geeft een stevig en tijdloos fundament aan iedere professional die aan de slag is of gaat met het:
• Integraal beschrijven van bedrijfsprocessen en informatie;
• Gestructureerd en begrijpelijk documenteren van business rules;
• Opstellen van een conceptueel (soms ook wel genoemd: logisch) (data)model van een informatiesysteem;
• Schrijven van functionele ontwerpen / specificaties.

De pil van bijna 950 pagina’s dik beschrijft op een uitmuntende manier hoe je een conceptueel model opstelt van een (business) domein. Primair wordt daarvoor Object-Role Modeling (ORM) toegepast. ORM is een aanpak binnen de feit-gebaseerd modelleren wereld. Op basis van natuurlijke taal worden de feiten beschreven die mensen vastleggen en raadplegen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van bedrijfsprocessen.

De auteurs beschrijven hoe je deze feiten modelleert, inclusief allerlei soorten van beperkingsregels (ook: bedrijfsregels) die van toepassing zijn. De uit te voeren stappen voor het modelleren zijn geformaliseerd in de Conceptual Schema Design Procedure (CSDP).

Toepassen van ORM levert een informatiemodel op dat zowel grafisch (in diagramvorm) als tekstueel kan worden weergegeven als twee zijden van dezelfde munt. Het boek bevat veel diagrammen, betrekking hebbend op een veelheid van domeinen. In veel voorbeelden is de verwoording (c.q. de tekstuele weergave) van die diagrammen gegeven. Het boek helpt professionals met het modelleren van complexe situaties.

Behalve op ORM gaat het boek ook in op de aanpakken Entity-Relationship modelleren (ER) en klassediagrammen volgens de Unified Modeling Language (UML). De auteurs verduidelijken hoe situaties worden gemodelleerd volgens enerzijds ORM en anderzijds volgens ER of UML.

Een greep uit andere behandelde onderwerpen:
• SQL;
• Normalisatie;
• Procesmodelleren;
• Activiteitdiagrammen (UML);
• BPMN;
• Data Warehousing en OLAP;
• Semantic Web.

Portfolio

Diensten