ImproNotion || understand the enterprise

Enterprise Ontology

Volledige titel: Enterprise Ontology - Theory and Methodology

Auteur(s): Jan L.G. Dietz

Jaar: 2006

Trefwoorden: Enterprise Engineering, Enterprise Ontology, organisatie, communicatie, informatie

Dit boek is een absolute aanrader voor iedere professional die op basis van degelijke uitgangspunten aan de slag wil met het:
• (Her)ontwerpen en analyseren van organisaties / bedrijfsprocessen;
• Integraal beschrijven van bedrijfsprocessen en informatie;
• Inzichtelijk maken van de essentie van de bedrijfsvoering van een organisatie, loskomend van gemaakte keuzes met betrekking tot automatisering.

Boven het Epiloog van dit boek staat: ‘Communicatie is de draad waarvan Organisatie is geweven’. Het geeft de kern weer van de socio-technische benadering die Jan Dietz kiest voor het (her)ontwerpen van organisaties. Het hart van een organisatie wordt gevormd door medewerkers die met elkaar communiceren om verplichtingen aan te gaan en na te komen.

In bijna 250 pagina’s beschrijft Dietz op compacte wijze zijn aanpak op het gebied van enterprise engineering: Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO).

In het onderdeel ‘Foundations’ gaat Dietz onder andere in op systeemtheorie, white/black box modellen, ontwerp, engineering en systeemontwikkeling. Daarna zet hij zijn theorie uiteen. Hij beschrijft hoe mensen samenwerken, waarbij hij zich baseert op noties als communicatiepatronen (transacties), verantwoordelijkheden (actorrollen) en bedrijfsprocessen. Vervolgens maakt hij duidelijk dat de essentie van een organisatie dáár is waar mensen verplichtingen met elkaar aangaan voor het afnemen en leveren van producten en/of diensten, en deze verplichtingen nakomen. Dit in kaart brengen, levert het zogenaamde ontologische model van de organisatie op. Het is het startpunt voor het implementeren van een organisatie door mensen en middelen in te zetten.

Aan de hand van twee casussen (pizzeria en bibliotheek) wordt DEMO uitgelegd. De methode en de producten ervan (onder andere diagrammen) worden besproken. Dietz laat daarbij zien hoe een samenhangend, omvattend, consistent, compact en essentieel model van een organisatie kan worden gemaakt. Dit doet hij door een aantal deelmodellen op te stellen en deze nauw op elkaar aan te laten sluiten. Als voorbeeld: het deelmodel waarin voor een organisatie relevante gegevens (‘feiten’) worden beschreven sluit exact aan op het deelmodel waarin het gebruik van feiten in procesactiviteiten aan de orde komt.

In de in 2012 verschenen publicaties ‘Red garden gnomes don’t exist’ en ‘The essence of organisation’ geeft Dietz z’n actuele inzichten weer. Deels is dat een herziening van wat in ‘Enterprise Ontology’ staat beschreven. Mijns inziens blijft dat boek echter z’n waarde behouden omdat het meer bevat over de theorie achter DEMO dan de twee genoemde publicaties.

Portfolio

Diensten